គណ:កម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តសៀមរាប បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេប ស្តីពីការគ្រប់គ្រង តាមដានគ្រោះមហន្តរាយ និងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗ តាមបណ្តាក្រុង ស្រុក ក្នុងខេត្ត ប្រចាំថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០