សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ពីរសប្តាហ៍ លើកទី២ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ប.ជ.ស បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបម្រើសេវាបើកផ្តល់ប្រាក់គោលនយោបាយរបបសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់ពីរសប្តាហ៍ លើកទី២ ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០៕ ដោយ៖ ធូ កុសល