សេចក្តីជូនដំណឹង របស់គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា ស្តីពី ការបើកឱ្យសឡាតតាមម៉ាស្ជិទជាដំណាក់ៗ ចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០តទៅ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០