ក្រសួងព័ត៌មាន នឹងទទួលកាន់បិណ្ឌទី១ នៅវត្តពិភទ្ទរស្សី ហៅវត្តចិនដំដែកខាងជើង

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–