បទយកការណ៍៖ The Scenery កន្លែងបោះតង់គយគន់ទេសភាពវាលស្រែ