ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការកំណត់ងារសម្រាប់ចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញាតាមមុខតំណែង