អនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យមន្រ្តីរាជការ និយោជិត កម្មករ ឈប់សម្រាកការងារនៅថ្ងៃទី១៧ទី១៨ទី១៩ទី២០និងទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០