អនុក្រឹត្យ៖ ស្ដីពី ឯកសណ្ឋាននិងសញ្ញាសម្គាល់របស់មន្ត្រីអធិការកិច្ចប្រេងកាត