សេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពីករណីបុរសអាយុ២១ឆ្នាំបានទទួលមរណ:ភាពកាលពីថ្ងៃទី២១ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០