បទយកការណ៍៖ អត្រាកុមារមានជំងឺមានការថយចុះ គិតត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២០នេះ