សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា ស្តីពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យរ៉ាយ៉ាហាជ្ជីឆ្នាំ២០២០ ១៤៤១មស