បទយកការណ៍ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា