សារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោក លើកទី៣១

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០