ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ (កូនរដូវប្រាំង)

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០