កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុប លើកទី១៣ ថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ត្រូវលើកពេល ទៅធ្វើនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២១វិញ ព្រោះតែវិបត្តិនៃវីរុសកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០—-