ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្យទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់