ព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាបានព្យាបាលជាសះស្បើយ០១នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមាន កូវីដ -១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ដោយ៖ កន ចំណាន