អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​ចុះ​បញ្ជីអាជីវកម្ម​នៅកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន