ក្រុមប្រតិបត្តិ APP ក្រសួងព័ត៌មាន ផ្ញើសារលិខិតជូនពរឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ក្នុងឱកាសទទួលសញ្ញាប័ត្រកិត្តិយសប្រចាំឆ្នាំ ពីមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា រាជមង្គលនគរ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–