ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមុខតំណែងពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ មកជារដ្ឋលេខាធិការ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៤រូប

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ព្រះមហាក្សត្រ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមុខតំណែងពីអនុរដ្ឋលេខាធិការ មកជារដ្ឋលេខាធិការ ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ០៤រូប៖

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖