សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី ការកែសម្រួលវិធានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពអ្នកដំណើរកាន់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជា ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា តាមច្រកចេញចូលអន្តរជាតិ

AKP ថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០