ក្រសួងបរិស្ថាន សូមជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) នៅរាជធានីភ្នំពេញ និង នៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រុង គិតត្រឹមម៉ោង៧ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងបរិស្ថាន បានជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលសន្ទស្សន៍គុណភាពខ្យល់ (AQI) នៅរាជធានីភ្នំពេញ និង នៅតាមបណ្តាខេត្ត ក្រុង គិតត្រឹមម៉ោង៧ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕