ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនដំណឹងស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ១នាក់ នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖