ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងការអនុវត្តកម្មសិក្សា សម្រាប់ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ​២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ លោក ព្រុំ សុខា នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញលិខិតជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងការអនុវត្តកម្មសិក្សា សម្រាប់ផែនការក្របខណ្ឌឆ្នាំ​២០២០។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖