ស.ស.យ.ក ស្រុកព្រៃឈរ បានចូលរួមបរិច្ចាកឈាម ចំនួន២០នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកព្រៃឈរ

(កំពង់ចាម)៖ នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ស.ស.យ.ក ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាមបានចូលរួមបរិច្ចាកឈាម ចំនួន២០នាក់ ក្នុងនោះស្រី ៨នាក់ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកព្រៃឈរ៕