វីដេអូបង្ហាញអំពី៖ មេរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី១២ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង​ APP ក្រសួងព័ត៌មាន

វីដេអូមេរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី១២ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុង​ APP ក្រសួងព័ត៌មាន សិស្សានុសិស្សអាចចូលទស្សនាបានវីដេអូកម្មវិធីសិស្សាមេរៀន បានដោយចូលទៅកាន់​ APP ក្រសួងព័ត៌មាន នៅក្នុងIcon កម្មវិធី​ E-Learning
ខាងក្រោមគឺជារបៀបចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនដែលរក្សាទុក៖