វីដេអូមេរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី១២ កំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅលើ TV APP, Facebook Page និង Channel YouTube របស់ក្រសួងព័ត៌មាន រៀងរាល់ថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃសុក្រ ទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​ TV APP , Facebook Page និង Channel YouTube ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning (ប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញ) រៀងរាលថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង៦ព្រឹកដល់ម៉ោង៩យប់ តាមកាលវិភាគខាងក្រោម៖