ក្រុមការងារ ស.ស.យ.ក ក្រុងកំពង់ចាម បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការអនាម័យតាមដងផ្លូវជាតិ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

(កំពង់ចាម)៖ នៅថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ក្រុមការងារ ស.ស.យ.ក ក្រុងកំពង់ចាម បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការអនាម័យតាមដងផ្លូវជាតិលេខ៧ ចាប់ពីនាគព័ន្ធ រហូតដល់ស្ថានីយ៍ប្រេង លី ហ៊ាង ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម៕