សុន្ទរកថារបស់លោក វ៉ង អ៉ី​ ប្រធានក្រុមសង្គ្រោះប្រចាំខេត្តគួយចូវ របស់អង្គការសង្គ្រោះមេឃពណ៌ខៀវ ប្រទេសចិន ក្នុងកម្មវិធីប្រគល់~ទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភក្រោមក្របខណ្ឌអង្គការសង្គមស៊ីវិល សម្រាប់ចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19)