វីដេអូមេរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី១២ កំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅលើ TV APP, Facebook Page និង Channel YouTube របស់ក្រសួងព័ត៌មាន រៀងរាល់ថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​ TV APP , Facebook Page និង Channel YouTube ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning (ប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញ) រៀងរាលថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង៦ព្រឹកដល់ម៉ោង៩យប់ តាមកាលវិភាគខាងក្រោម៖

ម៉ោង6:00-7:00 AM ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​១

⭐ម៉ោង7:00-8:00AM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​២

⭐ម៉ោង8:00-9:00AM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៣

⭐ម៉ោង9:00-10:00AM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​៤

⭐ម៉ោង10:00- 11:00AM ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី៥

⭐ម៉ោង11:00-12:00PM កុមាតូច

⭐ម៉ោង12:00-01:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៧

⭐ម៉ោង01:00-02:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

​​⭐️ម៉ោង02:00- 03:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩
⭐️ម៉ោង03:00-04:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​៩

⭐️ម៉ោង04:00-05:00PM ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី​៩

⭐️ម៉ោង05:00-06:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០

⭐️ម៉ោង06:00-07:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១

⭐️ម៉ោង07:00-08:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

⭐ម៉ោង08:00-09:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

⭐ម៉ោង09:00-10:00PM ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២