វីដេអូមេរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី១២ កំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅលើ TV APP, Facebook Page និង Channel YouTube របស់ក្រសួងព័ត៌មាន រៀងរាល់ថ្ងៃ

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០​ TV APP , Facebook Page និង Channel YouTube ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning (ប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញ) រៀងរាលថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ ចាប់ពីម៉ោង៦ព្រឹកដល់ម៉ោង៩យប់ តាមកាលវិភាគខាងក្រោម៖
​ម៉ោង6:00-7:00 AM ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​១
⭐ម៉ោង7:00-8:00AM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​២
⭐ម៉ោង8:00-9:00AM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​៤
⭐ម៉ោង9:00-10:00AM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​៤
⭐ម៉ោង10:00- 11:00AM ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​៥
⭐ម៉ោង11:00-12:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៦
⭐ម៉ោង12:00-01:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩
⭐ម៉ោង01:00-02:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩​​
⭐️ម៉ោង02:00- 03:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩
⭐️ម៉ោង03:00-04:00PM ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​៩
⭐️ម៉ោង04:00-05:00PM ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​៩
⭐️ម៉ោង05:00-06:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០
⭐️ម៉ោង06:00-07:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១១
⭐️ម៉ោង07:00-08:00PM គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២
⭐ម៉ោង08:00-09:00PM ភាសាខ្មែរ ​ថ្នាក់ទី១២
⭐ម៉ោង09:00-10:00PM ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១២