ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបង្កើត និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញាខេត្តប៉ៃលិន

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការបង្កើត និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវនិមិត្តសញ្ញាខេត្តប៉ៃលិន៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖