វីដេអូមេរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី១២ ត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning

ភ្នំពេញ៖ សិស្សានុសិស្សអាចចូលទស្សនាបានវីដេអូកម្មវិធីសិស្សាមេរៀនចាប់ពីថ្នាក់ទី១ដល់ថ្នាក់ទី១២ បានដោយចូលទៅកាន់​ APP ក្រសួងព័ត៌មាន នៅក្នុងIcon កម្មវិធី​ E-Learning
វីដេអូមេរៀនដែលបានរក្សាទុកថ្មីមាន៖
-ថ្នាក់ទី១ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រ (ពណ៌នារាងធរណីមាត្រមានវិមាត្រពីរ) និង មេរៀនទី៩៖ ធរណីមាត្រ (ពណ៌នារាងធរណីដែលមានរាងដូចគ្នា)
-ថ្នាក់ទី២ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៣៣៖ ពេលចេញលេង
-ថ្នាក់ទី៣ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៧៖ មាត្រាប្រព័ន្ធ មាឌនិងចំណុះ
-ថ្នាក់ទី៤ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥៖ មិត្តជិតស្និទ្ធ សំណេរ៖ អត្ថបទពណ៌នាអំពីមនុស្ស និងតែងសេចក្តី
-ថ្នាក់ទី៥ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២៖ រូបិយវត្ថុ អត្រាប្តូរប្រាក់ និងការគណនាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណតាមអត្រាប្តូរប្រាក់
-ថ្នាក់ទី៦ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរ
-ថ្នាក់ទី៥ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា
-ថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា
-ថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា
-ថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ
-ថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ
-ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី រឿង តេជោយ៉ត
-ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី រឿង តេជោយ៉ត (ត)
-ថ្នាក់ទី១០ មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី ៦ ការទទួលស្គាល់ការពិត
-អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ថ្នាក់ទី១១- មេរៀនទី៦-ការគោរពបូជា ៦.២.បំណិន-លក្ខណៈសម្គាល់រឿង(៣ចលនា)
-អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ មេរៀនទី៦- ការគោរពបូជា (ត) ៦.៣.អំណាន- លទ្ធិផ្សេងៗក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍
-ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ដែន និងកម្លាំងម៉ាញេទិក (ភាគទី០១)
-ថ្នាក់ទី៤ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២៖ ចំនួនទសភាគខ្ទង់ និងចំនួនទសភាគភាគដប់
-ថ្នាក់ទី៦ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ វិធីគុណប្រភាគ នឹងប្រភាគ
-ថ្នាក់ទី៦ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ វិធីចែកប្រភាគ នឹងប្រភាគ
-រូបវិទ្យាថ្នាក់ទី ៨ ជំពូក៤ ថាមពល និងអានុភាពអគ្គីសនី
-គណិតវិទ្យា-ថ្នាក់ទី៩-មេរៀនទី៨-ប្រូបាប(តចប់)-៣.ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធច្រើនដង
-គណិតវិទ្យា-ថ្នាក់ទី៩-មេរៀនទី១៦-ត្រីកោណដូចគ្នា(តចប់)
-គីមីវិទ្យា-ថ្នាក់ទី៩-ជំពូកទី៣-អុកស៊ីតអាស៊ីតបាសនិងអំបិល-មេរៀនទី៣-បាស_ (តចប់)
-គីមីវិទ្យា-ថ្នាក់ទី៩-ជំពូកទី៣-អុកស៊ីតអាស៊ីតបាសនិងអំបិល-មេរៀនទី២-អាស៊ីត (តចប់)
-ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៣- ចរន្តឆ្លាស់(ត)១.២ ជនិតាងាយDC និងចរន្តឆ្លាស់AC១.៣ ការនុវត្តចរន្តឆ្លាស់AC
-រូបវិទ្យា៖ ថ្នាក់ទី១0៖ ជំពូក៣៖ មេរៀនទី៣៖ ចរន្តឆ្លាស់(ត) ២.៣ អានុភាពបញ្ជូនក្នុងត្រង់ស្វូ
-រូបវិទ្យា- ថ្នាក់ទី១០- មេរៀនទី៣- ចរន្តឆ្លាស់(ត) ២.ត្រង់ស្វូ ២.១ បង្គុំត្រង់ស្វូ ២.២ គោលការណ៍ដំណើរការណ៍
-ថ្នាក់ទី១១ រូបវិទ្យា ជំពូក២- ទែម៉ូឌីណាមិច មេរៀនទី២-លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ ១.សមីការភាពនៃឧស្ម័ន
-ថ្នាក់ទី១១ រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១- ជំពូក២-ទែម៉ូឌីណាមិច មេរៀនទី២- លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ(ត) ២. លក្ខណៈម៉ូលេគុលនៃរូបធាតុ ពិសោធន៍ការរីក រួមមាឌនៃឧស្ម័ន
-ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
-ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី២
-ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី១ វគ្គ២
-ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី៣០
-គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៥ .១
-ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ មេរៀនទី៣២. ២
-អប់រំកុមារតូច
-ថ្នាក់ទី១២ មុខវិជ្ជា៖គីមីវិទ្យា មេរៀនទី២៖ កត្តារំកិលលំនឹង (ភាគ៣)

ខាងក្រោមគឺជារបៀបចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនដែលរក្សាទុក៖