កម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning កំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅលើ TV APP, Facebook Page និង Channel YouTube របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ TV APP , Facebook Page និង Channel YouTube ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning (ប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញ) តាមកាលវិភាគខាងក្រោម៖