នៅវេលាម៉ោង 7:00យប់នេះលើ TV APP និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វិធានការរឹតបន្ទឹងការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក»

(ភ្នំពេញ)៖ នៅវេលាម៉ោង 7:00យប់នេះលើ TV APP និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ សន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី «វិធានការរឹតបន្ទឹងការអនុវត្ដច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក»

សូមដោនឡូដ Apps ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និង វីដេអូថ្មីៗ
iOS: https://goo.gl/MDG3cz
Android: https://goo.gl/JXc6op
YT: http://bit.ly/2Pj0Hax
Website: http://information.gov.kh/
Telegram: https://t.me/ministryofinformation