កម្មវិធី សិក្សាពីចំងាយ E-Learning កំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅលើ TV APP Facebook Page និង Channel YouTube របស់ក្រសួងព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី 27 ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ TV APP​ TV APP Facebook Page និង Channel YouTube ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning (ប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញ)