កម្មវិធី សិក្សាពីចំងាយ E-Learning (ប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញ) កំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយនៅលើ TV APP របស់ក្រសួងព័ត៌មាន ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ TV APP ក្រសួងព័ត៌មានកំពុងធ្វើការចាក់ផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចំងាយ E-Learning (ប្រព័ន្ធសិក្សាអនឡាញ) ម៉ោង 6:00ដល់ 7:00 នាទីព្រឹក បង្រៀន មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី១ , ម៉ោង 7:00ដល់ 8:00 នាទីព្រឹក បង្រៀន មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី២ , ម៉ោង 8:00ដល់ 9:00 នាទីព្រឹក បង្រៀន មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៣ ,ម៉ោង 9:00ដល់ 10:00 នាទីព្រឹក បង្រៀន មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៤ , ម៉ោង 10:00ដល់ 11:00 នាទីព្រឹក បង្រៀន មុខវិជ្ជា៖ ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៥ , ម៉ោង 11:00ដល់ 11:59 នាទីព្រឹក បង្រៀន មុខវិជ្ជា៖ អប់រំកុមារតូច ។