ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលលក់ពាក្យ ទទួលពាក្យ និងលើកពេលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលលក់ពាក្យ ទទួលពាក្យ និងលើកពេលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការ នៃក្រសួងព័ត៌មានសម្រាប់ផែនការក្របខ័ណ្ឌឆ្នាំ២០២០៕ ដោយ៖ ចំណាន