វីដេអូផ្សព្វផ្សាយអំពី៖ ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ និង​ការ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិច ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន

 

វីដេអូផ្សព្វផ្សាយអំពី៖ ការ​សិក្សា​ពី​ចម្ងាយ និង​ការ​សិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិច ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​សិក្សា​របស់​សិស្សានុសិស្ស​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព សមធម៌ និង​គុណភាព​ តាម​រយៈ​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទទក២) ឬ TVK 2 ដែល​ជា​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍​ទើប​បង្កើត​ថ្មី និងតាមបណ្តាញ ក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាបទូទាំងប្រទេស ព្រមទាំងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Appក្រសួងព័ត៌មាន​ សម្រាប់​​បម្រើ​ដល់​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ដីពី​ការ​អប់រំ។