អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីបំភ្លឺចំពោះការរិះគន់លើការប្រើគោរមងារ លើបណ្ណសំគាល់ខ្លួនបុគ្គលិកគេហទំព័រគណបក្សកសិករ

(ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងសោតទស្សន៍ ក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺចំពោះការរិះគន់លើការប្រើគោរមងារ លើបណ្ណសំគាល់ខ្លួនបុគ្គលិកគេហទំព័រគណបក្សកសិករ៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖