សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពី ការបញ្ចប់​សុពលភាព បទបញ្ជា​លេខ ០២ បប ចុះ​ថ្ងៃទី​០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០ ស្តីពី​ការដាក់កំហិត​លើ​ការធ្វើដំណើរ​ក្នុងប្រទេស ក្នុង​គោលដៅ បង្ការ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រាតត្បាត​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​