អនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្យទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍