រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចចាត់តាំងលោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការចាត់តាំងលោកជំទាវ ចាន់ សុទ្ធាវី ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌ ៕

សូមអាចសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចខាងក្រោម៖