រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ នយោជិក កម្មករ នៅថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ និងទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកការឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ នយោជិក កម្មករ នៅថ្ងៃទី១៣ ទី១៤ ទី១៥ និងទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖