ស.ស.យ.ក ស្រុកកោះសូទិន បានចូលរួម និងផ្សព្វផ្សាយ ក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយវិធានការការពារជម្ងឺ កូវីដ១៩

(ខេត្តកំពង់ចាម)៖ ព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ស.ស.យ.ក ស្រុកកោះសូទិន បានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីការពារជំងឺឆ្លង កូវីដ១៩ នៅក្នុងឃុំល្វេ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអភិបាល អភិបាលរងស្រុកកោះសូទិន៕ សម្រួល៖ សុភាព