លោក ចាន់ ដាវុធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន ៤០ម៉ឺនរៀល រយៈពេល២ខែ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ លោក ចាន់ ដាវុធ អនុប្រធាន នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បាន ប្រកាសបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែចំនួន ៤០ម៉ឺនរៀល រយៈពេល ២ខែ គិតចាប់ពីខែ ឧសភា ដល់ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ (COVID-19) ។