បន្តិចទៀតនេះ TV APP, FACEBOOK PAGE ក្រសួង​ព័ត៌មាន នឹងធ្វើ​ការផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញធ្វើ​សន្និសីទ​ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩

( ភ្នំពេញ )៖ ព្រឹក​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី​០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ TV APP, Facebook Page ក្រសួង​ព័ត៌មាន នឹងធ្វើ​ការផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញធ្វើ​សន្និសីទ​ព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩៕
សូម​ដោ​ន​ឡូដ App ក្រសួង​ព័ត៌មាន ដើម្បី​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន​និង​វីដេអូ​ថ្មីៗ​
iOS: https://goo.gl/MDG3cz
Android: https://goo.gl/JXc6op
YT: http://bit.ly/2Pj0Hax​