លោក គោស៊ុំ ប៊ុនសឿត បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៥០០,០០០ (ប្រាំរយពាន់រៀល) រយៈពេល៦ខែ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគនេះ

(ភ្នំពេញ)៖​លោក គោស៊ុំ ប៊ុនសឿត អភិបាលរងខេតតព្រះវិហារ បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៥០០,០០០ (ប្រាំរយពាន់រៀល) រយៈពេល៦ខែ បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន ៦ខែ ចាប់ពីខែមេសា ដល់តុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគនេះ ដែលបានកំពុងរីករាលដាលនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា៕