គណៈកម្មធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន ប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងបំភ្លើសតាមការសរសេរបង្ហោះ វីដេអូ លើអាខោនហ្វេសប៊ុក និងលើគេហទំព័រ (Page) ឈ្មោះ William Quang នាថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយអត្ថាធិប្បាយ និងដាក់ចំណងជើងថា » រឿងអីអាជ្ញាធរវៀតណាមមានសិទ្ធិឆ្លងចូលដីខ្មែរមកហាមឃាត់ ចូលដេញពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរ?

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ គណៈកម្មធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែន បានប្រកាសទាត់ចោលទាំងស្រុងនូវការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត និងបំភ្លើសតាមការសរសេរបង្ហោះ វីដេអូ លើអាខោនហ្វេសប៊ុក និងលើគេហទំព័រ (Page) ឈ្មោះ William Quang នាថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយអត្ថាធិប្បាយ និងដាក់ចំណងជើងថា » រឿងអីអាជ្ញាធរវៀតណាមមានសិទ្ធិឆ្លងចូលដីខ្មែរមកហាមឃាត់ ចូលដេញពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរ?៕

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំស្រុងដូចខាងក្រោម៖