រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកម្មពិសេស

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបែងចែកភារកិច្ចរបស់ទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកម្មពិសេស៕

សូមអានសេចក្តីសម្រេចដូចខាងក្រោម៖